Vyberte stranu

Zásady spracovania osobných údajov

 

Pokiaľ ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca osobných údajov:

Peter Hanakovič, Broskyňová 2d, 900 41 Rovinka

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. č. (+421) 949 245 292 alebo na e-maili info@najlepsiekuchyne.sk.

Bezpečnosť

Správca prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby chránil údaje, ktoré vedie proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

Právo na informácie

Na požiadanie vám správca podľa možností obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek snahám správcu o správnosť údajov a ich aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, správca ich na požiadanie opraví.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na info@najlepsiekuchyne.sk, kde vám je správca k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale i v prípade návrhov alebo sťažností.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním ako správca podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začiatkom spracovania osobných údajov, umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení

vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Ak navštívite moju webovú stránku, zaznamenajú moje webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovou stránkou, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, pokiaľ mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci odoslania kontaktného formulára, ankiet, vypísanie cien alebo na realizáciu zmluvy.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vložením osobných údajov na niektorú z mojich stránok súhlasíte so zaslaním obchodných informácií. Správca používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Spolupracovníci správcu, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou. 

Možnosť odhlásenia

Pracujem len s údajmi a kontaktmi, ktoré mi dali súhlas. Vaše údaje chcem použiť k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť na ne váš názor. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.

Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohol podľa toho zablokovať údaje.

Cookies

Správca používa cookies k tomu, aby mohol sledovať preferencie návštevníkov a aby mohol podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky.

Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame/spracovávam osobné údaje, ktoré nám/mne sami zveríte, a to z nasledovných dôvodov:

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, telefón, adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy

  • vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste zákazníkmi, vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme k vystaveniu a evidencii daňových dokladov

  • marketing – posielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Pokiaľ ste mojím zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, nakoľko oprávnene predpokladáme, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, posielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

  • pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • fotografická dokumentácia – živé akcie

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta lepšie ochrániť ako my a špecializujú sa na dané spracovanie.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: Websupport, WordPress, Facebook, Google. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám, že v takom prípade budeme pri výbere spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Prenos údajov mimo Európskej únie

Všetky operácie spracovania osobných údajov sa budú vykonávať na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Pokiaľ by ste chceli využiť niektoré z týchto práv, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@najlepsiekuchyne.sk. Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Pokiaľ by ste si chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. K tomu potrebujeme/potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme/nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme/vymažem všetky vaše osobné údaje, ktoré mám u seba k dispozícii/zo svojho systému aj zo systému všetkých subdodávateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem/potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná/sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas zákonom stanovenej lehoty. V tomto prípade vymažeme/vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme/budem informovať prostredníctvom emailu.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najprv mňa, aby som/sme s tým mohli niečo urobiť a opraviť prípadné chyby.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobný údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nimi. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktami a službami vám posielam, pokiaľ ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Pokiaľ ešte nie ste mojím zákazníkom, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu.

V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.